Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Marka ve Patent Tescili
Konuyu Başlatan: yaramaz, Görüntülenme: 512, Yanıtlar: 0

Konuyu Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
#1
error.gif
Resmi orjinal boyutunda görüntülemek için tıklayın.
marka-tescil.jpg


Marka Tescili27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Ticaret Markası ve Hizmet Markası tescilli koruması, Türk Patent Enstitüsü’ ne yapılacak başvuru ile sağlanmaktadır.Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDıCı ışARET marka olarak tanımlanmaktadır. (Sözcükler, Sayılar, Harfler, şekiller, Ürünün şekli veya Ambalajı) ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.


tpe-logo.png

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.Türkiye’ de Marka tescili, bazı sektörler için zorulnu bazıları için ise zorunlu değildir. örneğin; ınsan sağlığını ilgilendiren (Deterjan, yiyecekler vb) ürünlerde zorunludur. Tanınmış ve Tescilsiz olan markalar Türk Ticaret Kanunu’ nun Haksız Rekabet hükümlerince korunabilir.

Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, bir takım şartlar yerine gelmesi kaydı ile, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır. Marka Vekilliğinin en önemli görevi başvurusu yapılacak markanın TESCıLLENEBıLıRLığıNE karar vermesidir. Aksi durumda ödenen ücret ve harçlar iade edilemeyecektir. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir. Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Bir markanın tescil edilebilirliği için, VOLKSWAGEN, MERCEDES, COCA COLA, ARÇELıK, BEYMEN vb. gibi okunabilir sözcüklerden oluşması gerekmemektedir. Marka tanıtıcı bir işarettir ve bir otomobil üzerinde yer alan VW işareti bu harfler yerine VOLKSWAGEN olarak, daire içindeki üç köşeli yıldızdan oluşan logo MERCEDES olarak ve birbiri içine geçmiş dört adet daire den oluşan logo AUDI olarak algılanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Mallar (Ürünler, Eşyalar) ya da hizmetler için kullanılacak markaların tescil başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ ne yapılmaktadır. Bu Enstitüde yapılan ön incelemeden sonra, uygun olanlar Marka Bülteni’ nde yayınlanarak, üç ay süreyle üçüncü kişilerin itirazlara açık tutulmaktadır. Markanın tescil edilip edilmeyeceği itiraz süresi dolduktan sonra belli olmaktadır.

Markanın koruma süresi 10 yıldır ve bu süre her 10 yıl sonunda ve istek halinde yenilebilir.

Sınıflandırma Anlaşması’ ndaki her sınıf için, ek ücret ödenmesi gerekmektedir. Örneğin; Sınıf 23 : ıplikler; Sınıf 24 : Kumaşlar; Sınıf 25 : Giyim Eşyaları, Sınıf 26 : Danteller vs. Sınıf 27: Halılar Kilimler yolluklar… Toplam 5 sınıftır. Her bir sınıf için ek harç ödemesi gerekecektir.

Türkiye’ deki marka uygulamalarında Türk Patent Enstitüsü ile ilgili işlemlerde Marka Tescil Belgesi verilmesini zorunlu tutan Kamu Kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü) arasında koordinasyon gereklidir. Örneğin, Markaların Tescili Amaçları ıçin Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması Hakkında Nis Anlaşması’ na göre eşyası ” peynirler” olarak belirtilen bir marka tescili için söz konusu kamu kuruluşlarından birisinin, ” tulum peyniri” ya da ” eritme peyniri” için ” ruhsat alabilmeniz için yeni bir marka tescili yaptırmalıdır” yorumunu yapması, söz konusu anlaşma hükümlerine aykırı düşmektedir. Uluslararası uygulamalarda ” süt ve süt ürünleri” için yapılan bir marka tescilinin, tüm peynirler dahil, bu gıda sanayiinin tüm ürünlerini kapsaması gerekir.

Kanun Hükmünde Kararname ile Hizmet Markaları ilk kez marka tescili kapsamına alınmıştır. Bankacılık, iş yönetimi, taşımacılık, seyahat organizasyonu, turizm işletmeciliği, sigortacılık, muhasebecilik, vb. hizmet sektörlerinde kullanılan markalar da, tescil edilmektedir.


Patent Tescili

patent-tescili.jpg

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir. Patent , endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmi bir organ tarafından verilen ve bu buluşunun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir. Bu doküman, hak sahibine belirli bir süre için buluşunun başkalarınca imali, kullanılması, satımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar.

Buluşların patentle korunması sadece patent sahibine fayda sağlayan bir olgu değildir. Aksine patent sistemi, ulusal boyutla ve hatta uluslar arası alanda önemli işlevlere sahiptir. Buluşların patentle korunması, buluş sahibini ödüllendirmenin yanısıra, zihin ürünlerinin toplum bireylerince tanınabilmesini sağlayarak toplumsal ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.

Patent Tescili için Gerekli Kriterler:

1. Yenilik
2. Tekniğin bilinen durumunun aşılması
3. Sanayiye uygulanabilirlik.

Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise “konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı” nitelik anlamındadır. Sanayi’ ye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.Buluş, “tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü” olarak tanımlanır.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de Patent Tescil Belgesi denir.

Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır ?
Türkiye’de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır.
ıncelemeli sistem araştırma ve inceleme safhalarını kapsamaktadır. ışlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için 20 yıllık bir koruma elde edilmektedir.
ıncelemesiz sistem, sadece araştırma safhasına sahip olup, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli ve 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. ıncelemesiz patent için koruma süresi sona ermeden inceleme talep edilirse bu süre 20 yıla tamamlanarak incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.

Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için gereken kriterler nelerdir?

Yenilik;
Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması;
Konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı nitelik anlamındadır.

Sanayiye uygulanabilirlik;
Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar
Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilerek korunamazlar:
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
ınsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç.)
Aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunamazlar:
Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
 
Alıntı
  
[ Etiketler: marka | patent | tescili ]


Hızlı Menü: